Privacyverklaring

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Loge “Plato”. Deze  verklaring is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming  Deze privacyverklaring is specifiek van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, per e-mail of contactformulier. Wij leggen u uit hoe uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook uw rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Loge “Plato” bedrijft de vrijmetselarij. Zij is lid van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”. Meer informatie hierover treft u op de website https://www.ledroithumain.nl . Loge “Plato” tracht, onder meer via de website, leden te werven. Wanneer u besluit u aan te melden voor het lidmaatschap van onze Loge, krijgt u een meer inhoudelijke privacyverklaring aangeboden. De privacyverklaring die u op dat punt krijgt aangeboden, betreft  ook de situatie waarin u actief lid bent. Die privacyverklaring voor leden heeft goedkeuring gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens

De privacyverklaring die u op dit moment leest, betreft alleen de situatie waarin u via het contactformulier op onze website of middels het versturen van een e-mail uw persoonsgegevens achterlaat. Wij vinden het van belang dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens duidelijk aan ons kenbaar kunt maken.

Loge “Plato” neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Alle bepalingen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming die geldt sinds 25 mei 2018.

Heeft u nog vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door onze Loge? Neem dan contact met onze secretaris per mail logeplato.zaandam@upcmail.nl

 2. Categorieën persoonsgegevens

Als u contact met ons opneemt (via het contactformulier of door het sturen van een e-mail), laat u gegevens bij ons achter. Dit kunnen (persoons)gegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Daardoor valt bijvoorbeeld ook een bedrijfsmailadres met jan.janssen@bedrijf.nl al onder de noemer persoonsgegevens in het kader van de AVG.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten. Hieronder volgen de doelen waar wij uw persoonsgegevens voor verwerken wanneer u (nog) geen lid bent van een van de Loges.

Er zijn twee doelen waar Loge “Plato” uw persoonsgegevens voor verzamelt:

3.1. Contact opnemen

Op onze website treft u een contactformulier. Wanneer u uw persoonsgegevens invult op dit formulier, verwerken wij die gegevens enkel wanneer u nadere informatie wenst. Loge “Plato” zal verder geen contact met u opnemen, wanneer u, na het ontvangen van de informatie, geen contact met ons opneemt. In de gevallen waarbij u niet vraagt om verdere informatie, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

3.2. Nieuwsbrieven

Enkel wanneer u aangeeft dat u op de hoogte wilt worden gehouden van onze activiteiten voor niet-leden, of van nieuwsbrieven, zullen wij u mailen. Handmatig verzenden wij informatie en nieuwsbrieven via de mail. Wij maken dus geen gebruik van programma’s die het mogelijk maken e-mails in grote hoeveelheden te verzenden.

4. Periode van opslag

Uw gegevens worden, zoals aangegeven, bewaard door Loge “Plato”. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit, tenzij Loge “Plato” op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer dient te bewaren.

4.1. Opslagtermijn gegevens voor contact opnemen

Wanneer u informatie opvraagt via het contactformulier of via de e-mail, blijkt hieruit interesse. Daarom slaan wij uw persoonsgegevens op. Wanneer u echter geen contact opneemt met ons naar aanleiding van de door ons verstrekte informatie, worden deze gegevens na een jaar verwijderd. Uiteraard kunt u ons ook altijd, conform artikel 7.4 van deze privacyverklaring, verzoeken uw persoonsgegevens eerder te verwijderen.

4.2. Opslagtermijn gegevens voor nieuwsbrieven

Totdat u aangeeft informatie over onze activiteiten voor niet-leden en nieuwsbrieven niet meer te willen ontvangen, bewaren wij de gegevens die voor verzending van deze informatie/nieuwbrieven nodig zijn. Zodra u aangeeft de informatie/nieuwsbrieven niet meer te willen ontvangen, verwijderen wij de persoonsgegevens.

5. Ontvangers

Loge “Plato” deelt uw gegevens in bepaalde gevallen met derden. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. Zo zullen wij  uw persoonsgegevens onder geen beding met derden delen voor commerciële doeleinden.

Daarnaast hebben wij, indien de aard van de gegevens dit vergt, verwerkersovereenkomsten met externe partijen, waardoor zij werken volgens onze privacy regels.

In deze paragraaf krijgt u ook informatie over ‘e-mail clients’ en eventuele cookies, met betrekking tot Loge “Plato”.

E-mail:

  • Als e-mail cliënt gebruikt Loge “Plato” Microsoft Outlook
  • Het ophalen en verzenden van e-mails doen wij uitsluitend via een beveiligde SSL-verbinding.
  • Het e-mailverkeer wordt beveiligd opgeslagen in het datacenter van onze hostingprovider: EXONET B.V.

Cookies:

Op de website van Loge “Plato” worden cookies gebruikt. Dit doen wij om onze dienstverlening beter te maken en de website(s) optimaal te laten werken.

Maar wat zijn cookies dan precies?

Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Wij maken gebruik van zogeheten analytische cookies. Wij doen dit op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Om u inzicht te geven in de aard van de cookies, volgt hieronder een overzicht van de Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie

Doel van de cookie

Opslagperiode

_gat

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.

1 minuut

_gid

Wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gebruikers.

24 uur

_ga

Analytische cookie: meet websitebezoek en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers (geanonimiseerd).

26 maanden

 

6. Beveiliging

Van uw persoonsgegevens kan eventueel een fysieke kopie worden gemaakt. Deze fysieke kopie wordt bewaard op een afgesloten plaats.

De persoonsgegevens die door Loge “Plato” (of eerder besproken derden) worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via beveiligde software. De PC’s waarop de persoonsgegevens worden verwerkt zijn voorzien van een Fire Wall en virusscanner

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Loge “Plato” privé is.

7. Uw rechten

Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar de secretaris van onze Loge logeplato.zaandam@upcmail.nl onder toezending van een kopie van paspoort of ID-bewijs. Hierbij dienen de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Op deze manier weten zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek.

7.1.Recht op inzage

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Loge “Plato” zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

7.2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u recht om dit te laten rectificeren door Loge “Plato”. .

7.3. Recht op het wissen van gegevens.

U hebt in bepaalde gevallen het recht om ons te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid.  Hiervoor verwijzen wij naar de informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Recht op het indienen van een klacht

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Loge “Plato” niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

8. Plichten voor Loge “Plato”

Loge “Plato” verwerkt de minimale persoonsgegevens, die wij van u ontvangen, uitsluitend voor het opnemen van contact/het verschaffen van informatie.

januari 2020